Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:Individuell planIndividuell plan finnesIndividuell plan
Felttype:ValgCheckboxValg
Skjema:
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Norsk pasientregister (NPR): Hovedskjema
Koder:
Volven: 8463: Individuell plan
Volven: 8463: Individuell plan
Volven: 8463: Individuell plan
Verdisett:
1 Ja
2 Nei
3 Ønsker ikke individuell plan
9 Ikke relevant
1 Ja
2 Nei
Koder verdisett:
1: Volven: 8463001: Individuell plan - 1 - Ja
2: Volven: 8463002: Individuell plan - 2 - Nei
3: SNOMED CT: 410528005: Not wanted: Not wanted (qualifier value)
3: Volven: 8463: Individuell plan
9: SNOMED CT: 385432009: Not applicable: Not applicable (qualifier value)
9: Volven: 8463: Individuell plan