Nasjonale registervariabler - metadata: Lignende variable hregrapport2017Lukk
Variabel:HjemmesykepleienTjenestetype
Felttype:CheckboxValg
Skjema:
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Oppfølging År1 eller 3
Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon: Registrering
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Nye EPJ-løft lista: Hovedskjema
Register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS): Hovedskjema
Koder:
SNOMED CT: 90817005: Nursing care at home by visiting nurse: Home care by visiting nurse (regime/therapy)
SNOMED CT: 108327007: Home care AND/OR social service: Home care AND/OR social service (navigational concept)
SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
Verdisett:
1 Praktisk bistand - daglige gjøremål
2 Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
3 Praktisk bistand - brukerstyrt - personlig assistent
4 Dagsenter/dagtilbud
5 Matombringing
6 Trygghetsalarm
7 Avlasting - utenfor institusjon/bolig
8 Avlasting i institusjon/bolig
9 Støttekontakt
10* Institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester
11 Omsorgslønn
12 Omsorgsbolig
13 Annen bolig
14 Planlagte tiltak
15 Hjemmesykepleie
16 Re-/habilitering utenfor institusjon
17 Dagopphold i institusjon
18 Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling
19 Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering
20 Tidsbegrenset opphold - annet
21 Langtidsopphold i institusjon
22** Nattopphold i institusjon
23** Skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner
24** Helsehjelp med tvang
Koder verdisett:
1: SNOMED CT: 284545001: Ability to perform activities of daily living (ADL): Ability to perform activities of everyday life
1: SNOMED CT: 371152001: Requires assistance: Assisted (qualifier value)
2: SNOMED CT: 385881003: Instrumental activities of daily living education (procedure): Instrumental activities of daily livi
3: SNOMED CT: 105389006: Personal care assistance at home: Personal care assistance at home (procedure)
4: SNOMED CT: 304903009: Day center care: Provision of day care (regime/therapy)
5: SNOMED CT: 76789006: Information conversion problem: Information conversion problem (finding)
6: SNOMED CT: 706642000: Patient alarm: Patient alarm (physical object)
7: SNOMED CT: 304568006: Admission for respite care: Admission for respite care (procedure)
8: SNOMED CT: 304568006: Admission for respite care: Admission for respite care (procedure)
10*: SNOMED CT: 42665001: Long term care facility: Nursing home (environment)
15: SNOMED CT: 90817005: Nursing care at home by visiting nurse: Home care by visiting nurse (regime/therapy)
16: SNOMED CT: 52052004: Rehabilitation: Rehabilitation therapy (regime/therapy)
17: SNOMED CT: 304903009: Day center care: Provision of day care (regime/therapy)
21: SNOMED CT: 32074000: Long term care hospital: Long term care hospital (environment)